Συνεδρίαση για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς 21.10.2020