Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση των εισηγήσεων, που θα συμπεριληφθούν στην ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.21.10.2020