Ερώτηση-Δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης(16.07.2010)