Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας-Υπογραφή Προκριματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Εταιρείας με την Επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»(07-09-2010)