Απόσπασμα από την εισήγησή μου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από το Προεδρείο και τα μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για τη δραστηριότητά της και τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη». 21.10.2021