Τροπολογία επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»(11.03.2011)