Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας-Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων(24.08.2011)