Συζήτηση επί του σ-ν του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων(11.05.2011)