Σ/Ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της Αγροτικής Παραγωγής(02-09-2010)