Δημοσίευση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων που δικαιολογούν τον συνολικό προϋπολογισμό έργου από τη Δικαιούχο Εταιρία ¨Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.¨(07-09-2010)