Ερώτηση-Σύνθεση πληρώματος Οστρακοαλιευτικών σκαφών(29.02.2012)