Ερώτηση-Σύνθεση πληρώματος Οστρακοαλιευτικών σκαφών(05.03.2010)