Ερώτηση-Προβλήματα του αλιευτικού κλάδου με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1967/2006(31.03.2011)