Ερώτηση με θέμα: Πρόβλημα στην εκτέλεση εργασιών και έργων σε εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητας Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων