Ερώτηση με θέμα: Μείωση  του κόστους παραγωγής αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 21.12.2020