Απόσπασμα από την εισήγησή μου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης : «Επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, με βάση τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την υγειονομική κρίση» 23.6.2020