10 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.10΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151), συνήλθε σε συνεδρίαση η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κυρίου Σάββα Αναστασιάδη, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, κ. Νικόλαο Ουζούνογλου, για τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και τα θέματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη.»