Συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς ,26.01.2017