Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών-Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης κατ”άρθο(27-05-2010)