Σ/Ν Υπουργείου Εσωτερικών-Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης(26-05-2010)