Σ. Αναστασιάδης: Η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων