Περισσότερο με ανησυχεί ο διχασμός που επέρχεται στην Ελληνική κοινωνία, 13.02.2018