Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών, «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» 11.3.2021