Ομιλία στην Ολομέλεια για το σ/ν “Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” 9.2.2022