ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 31.10.2022