Ερώτηση Στέρηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ