Ερώτηση- Παροχή κινήτρων για διοργάνωση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό