Ερώτηση-Οδηγίες σχετικά με την νομιμοποίηση κτιρίων που έχουν κατασκευασθεί πριν το έτος 1955