Ερώτηση με θΕΜΑ: «Φορολόγηση ή μη του 2ου πυλώνα των κοινοτικών επιδοτήσεων του πρωτογενούς τομέα» 17.05.2016