Ερώτηση με θέμα: «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ δημοσίου»,24.01.2017