Ερώτηση-Καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους βαμβακοκαλλιεργητές στην προκαθορισμένη ημερομηνία, 20 Μαρτίου 2015.