Ερώτηση – Κατάσταση λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας 31.10.2012