Ερώτηση – Διευθέτηση παρεκκλίσεων υδατοκαλλιεργειών