Εισήγηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς 22.6.2022