Αναφορά-Σύνθεση πληρώματος Οστρακοαλιευτικών σκαφών-12.09.2012